تعرفه های ADSL پارسانت

* تمامی سرویس های رایگان پارسانت برای کاربران ADSL نیز فعال می باشد.
* تمامی سرویس ها دارای بسته اتصال داییم می باشند. به این صورت که در طول دوره، در صورت اتمام ترافیک، با سرعت ۱۲۸کیلوبیت بر ثانیه متصل خواهید شد.

فهرست