تعرفه های ADSL پارسانت

* تمامی سرویس های رایگان پارسانت برای کاربران ADSL نیز فعال می باشد.
* تمامی طرح ها دارای اینترنت شبانه رایگان می باشند. (نیمه اول سال از ساعت ۲ الی ۸ و نیمه دوم سال از ساعت ۱ الی ۷)

فهرست
پشتیبانی