منظور از آستانه مصرف منصفانه در بسته های نامحدود چیست؟

طبق بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات رادیویی، بسته های نامحدود به صورت جدید تعریف می شوند
به این شکل که در بسته ها نامحدود تا سقف معینی با سرعت مثلا ۱ مگابیت و بعد از آن سرعت به سرعت پایین تر که برای بسته تعریف شده است برگردانده می شود.
در اینجا بسته ۱ مگابیت با آستانه مصرف منصفانه ۱۰ گیگ یعنی این بسته تا حجم ۱۰ گیگابایت اولیه با سرعت ۱ مگابیت هست و بعد از اون به سرعت ۲۵۶ کیلوبیت کاهش می یابد.
بسته ۲ مگابیت با آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگ تا حجم ۲۰ گیگابایت اولیه با سرعت ۲ مگابیت و پس از آن با سرعت ۵۱۲ قابل استفاده است.
بسته ۴ مگابیت با آستانه مصرف منصفانه ۳۰ گیگ تا حجم ۳۰ گیگابایت اول با سرعت ۴ مگابیت و پس از آن با سرعت ۱ مگابیت قابل استفاده است.

ورود به پنل کاربری

همچنین می توانید برای شارژ از طریق انتقال وجه اقدام نمایید. لطفا مبلغ شارژ خود را به کارت زیر بنام خانم مینا ابوعلی انتقال داده و با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.(۰۶۱۵۲۷۳۳۸۳۳)