طبق بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات رادیویی، بسته های نامحدود به صورت جدید تعریف می شوند
به این شکل که در بسته ها نامحدود تا سقف معینی با سرعت مثلا ۱ مگابیت و بعد از آن سرعت به سرعت پایین تر که برای بسته تعریف شده است برگردانده می شود.
در اینجا بسته ۱ مگابیت با آستانه مصرف منصفانه ۱۰ گیگ یعنی این بسته تا حجم ۱۰ گیگابایت اولیه با سرعت ۱ مگابیت هست و بعد از اون به سرعت ۲۵۶ کیلوبیت کاهش می یابد.
بسته ۲ مگابیت با آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگ تا حجم ۲۰ گیگابایت اولیه با سرعت ۲ مگابیت و پس از آن با سرعت ۵۱۲ قابل استفاده است.
بسته ۴ مگابیت با آستانه مصرف منصفانه ۳۰ گیگ تا حجم ۳۰ گیگابایت اول با سرعت ۴ مگابیت و پس از آن با سرعت ۱ مگابیت قابل استفاده است.

فهرست